Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SustainNOW B.V. per 1 Januari 2022Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SustainNOW B.V., hierna te

noemen: “SustainNOW”, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze algemene

voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen

partijen gesloten overeenkomsten of met die overeenkomsten verband houden.

1.2 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken worden daaronder tevens

diensten verstaan.

1.3 Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de wederpartij heeft geen gevolg.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van SustainNOW zijn met

uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door SustainNOW te eniger tijd

toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het

recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor

hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Voor dat geval treedt voor de vernietigde bepaling(en) in de plaats een of meer bepalingen

die qua inhoud en strekking de nietige of vernietigde bepaling (en) het meest benader(t)(en).

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde

dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst desgewenst door SustainNOW kan

worden ondergebracht bij een kredietverzekerings- maatschappij, factormaatschappij of een

daarmee vergelijkende onderneming.

2.2 Een door SustainNOW uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend en kan op ieder moment

vormvrij en zonder opgave van redenen worden herroepen.

2.3 Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de wederpartij op enige wijze te

kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra een opdrachtbevestiging is

verstuurd door SustainNOW.

2.4 Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping

van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die SustainNOW niet bindt. Dit geldt ook indien

de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

2.5 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke

toestemming van SustainNOW niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken

omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan SustainNOW verschuldigde

schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van SustainNOW gedane

opzegging minimaal 25 % van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden

gebracht.

2.6 Kennelijke vergissingen in een aanbieding van SustainNOW ontheffen deze van haar

verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt

ook indien er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen. 2.7 Elke nadere afspraak tussen

SustainNOW en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt,

wordt ten aanzien van SustainNOW eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke

bevestiging door SustainNOW.

Artikel 3. Verplichtingen van de wederpartij

3.1 De wederpartij is verplicht om aan SustainNOW alle informatie te verschaffen die in het

kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij

dient niet alleen de informatie te verstrekken waar SustainNOW om vraagt, maar ook informatie

waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de

overeenkomst.

3.2 Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft SustainNOW het recht

haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is.

Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien

de door SustainNOW verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van SustainNOW door de

wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit SustainNOW het recht om, zonder

voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal SustainNOW

nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn

jegens SustainNOW.

3.3 SustainNOW is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient het personeel van SustainNOW in de gelegenheid te

worden gesteld om haar werkzaamheden te verrichten binnen de normale werkuren en

bovendien buiten de normale werkuren, indien SustainNOW zulks noodzakelijk acht.

3.5 De wederpartij is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren

werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst

door SustainNOW daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan

dient de wederpartij SustainNOW daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is

aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor SustainNOW voortvloeiende schade.

3.6 De wederpartij is verplicht om zaken die SustainNOW aan haar geleverd heeft, dan wel die zij

heeft gehuurd, deugdelijk op te slaan.

3.7 De wederpartij is verplicht om er voor zorg te dragen dat het door SustainNOW gestuurde

personeel in de gelegenheid wordt gesteld de opdragen werkzaamheden te verrichten.

Indien het door SustainNOW ingeschakelde personeel – om wat voor reden dan ook – daartoe

niet in de gelegenheid wordt gesteld door de wederpartij, is SustainNOW gerechtigd om de ten

behoeve van deze opdrachtgever gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen.

3.8 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren

werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst

door SustainNOW daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan

dient de wederpartij SustainNOW daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is

aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor SustainNOW voortvloeiende schade.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1 Uitsluitend aan SustainNOW komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen,

teksten, grafische ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen en -ontwerpen,

berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites, en al het overige wat zij in het

kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke en

elektronische bescheiden en of gegevensdragers waarin deze

rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van SustainNOW.

4.2 Het is de wederpartij verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te

kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SustainNOW.

4.3 Na ontbinding van de overeenkomst dient de wederpartij alle gegevensdragers waarin

de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van 14 dagen na

ontbinding van de overeenkomst aan SustainNOW te retourneren.

4.4 Het is de wederpartij op straffe van een boete van 100% van de overeengekomen prijs

verboden:


Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van SustainNOW.

Niet tijdig aan voormeld verzoek te voldoen.

4.5 Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de wederpartij steeds aansprakelijk

zijn voor de schade die SustainNOW lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele

eigendomsrechten van SustainNOW of zich anderszins niet aan haar verplichtingen ter zake

houdt.

Artikel 5. Onderzoek en reclames


5.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af-) levering, doch in

ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de

wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen

met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale

(handels-) verkeer mogen worden gesteld. Wederpartij is ook gehouden aan het nemen van kosten voor onzerzoek.

5.2 Op straffe van verval van rechten moeten:

Zichtbare gebreken of tekorten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan SustainNOW

worden gemeld.

Niet zichtbare gebreken of tekorten binnen 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk

binnen 4 weken na levering, schriftelijk aan SustainNOW worden gemeld.

Artikel 6. Meer- en minder werk


6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats in geval van:

Wijziging in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering.

Afwijkingen van de bedragen van de stelposten.

6.2 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de offerteprijs zijn

inbegrepen en bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden die op de dag van de

overeenkomst onvoldoende zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten

worden ingevuld.

6.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van SustainNOW

op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 7. Levering


7.1 Alle door SustainNOW verzonden zaken zijn voor risico van de geadresseerde.
Artikel 8. Prijzen

8.1 Alle door SustainNOW genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verschotten en geldig maximaal 30 dagen na definitieve offerte datum, tenzij anders vermeld.

8.2 Indien er buiten de aanvankelijk afgesproken werktijden, op verzoek van de wederpartij,

werkzaamheden moeten worden verricht, dan is SustainNOW gerechtigd hiervoor een toeslag

van op het uurloon door te berekenen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur zal deze

toeslag 50% van het uurloon bedragen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden

tussen vrijdagavond 19.00 uur en maandagochtend 7.00 uur, zal deze toeslag 100% van het

uurloon bedragen.


Artikel 9. Betaling

9.1 De door SustainNOW verzonden facturen dienen door de wederpartij 100% te worden voldaan

uiterlijk binnen 10 dagen na eindfactuurdatum.

9.2 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de wederpartij in

verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een sommatie of

ingebrekestelling is vereist.

9.3 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald is de wederpartij

zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke rente op

grond van artikel 6:119a BW, dan wel artikel 6:119 BW, vermeerderd met 1 % per maand,

over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der

algehele voldoening. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van SustainNOW te

vergoeden die zij op het moment dat de betaling SustainNOW bereikt reeds heeft gemaakt ter

incasso van de openstaande bedragen waaronder:


De declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden in rechte,

ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.

De declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden buiten

rechte, minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van 350,-

euro.

De kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle

executiekosten.

9.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de

verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen

onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin)

eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur,

enzovoorts.Artikel 10. Termijnen


10.1 Aanvangs- en beëindigingsdata, zowel betreffende het geheel als een gedeelte van de

levering, dienen niet te worden beschouwd als fatale data maar als streefdata, tenzij

uitdrukkelijk anders tussen SustainNOW en wederpartij is overeengekomen.


Artikel 11. Garanties

11.1 Voor door SustainNOW geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, dan wel

garanties die zijn verstrekt door derden van wiens diensten en/of producten SustainNOW

gebruik heeft gemaakt of van wie SustainNOW producten of diensten heeft betrokken die – al

dan niet in aangepaste vorm – door SustainNOW aan de wederpartij zijn doorgeleverd, geldt dat

de wederpartij uitsluitend aanspraak kan maken op de door de fabriek en/of importeur

en/of derde verleende garantie. In alle andere gevallen wordt door SustainNOW geen garantie

verleend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien de afgeleverde zaak en / of dienst gebrekkig blijkt en aanspraak gemaakt kan

worden op garantie, zal SustainNOW de zaak binnen redelijke termijn nadat de wederpartij de

gebrekkige zaak op het bedrijf van SustainNOW heeft aangeboden, de zaak naar keuze van

SustainNOW, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de

wederpartij zich reeds nu de vervangen zaken op kosten en voor risico van de wederpartij

aan SustainNOW te retourneren en de eigendom aan SustainNOW te verschaffen. De wederpartij is

verplicht SustainNOW een kopie van de aankoopfactuur te verschaffen.

11.3 De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg

van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming

van SustainNOW, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, reparaties hebben verricht,

of pogingen daartoe hebben ondernomen, of deze hebben aangewend voor doeleinden

waarvoor de zaak niet bestemd was.

11.4 De aansprakelijkheid van SustainNOW onder de fabrieks- en/of importeursgarantie dan wel

enige door een andere derde verstrekte garantie, beperkt zich tot reparatie of het geheel of

gedeeltelijk gratis opnieuw leveren van de geleverde zaken indien de reeds eerder geleverde

zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen. De met de garantie gemoeide reisuren

alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfskosten en kosten van

transport, komen voor rekening van de wederpartij en vallen niet onder de garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 SustainNOW is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade, daaronder begrepen

bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

etc., tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SustainNOW. De

wederpartij vrijwaart SustainNOW te dezer zake tegen aanspraken van derden.

12.2 In geval SustainNOW gehouden is schade te vergoeden, bestaat deze schadevergoeding uit

herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel

uit vergoeding van maximaal de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een

en ander ter vrije keuze van SustainNOW. Transportkosten alsmede reis en verblijfskosten zijn

steeds voor rekening van de wederpartij.

12.3 Vergoeding zal slechts plaatsvinden voor zover de schade door de bedrijfsverzekering

van SustainNOW is gedekt.

12.4 Elk vorderingsrecht van de wederpartij op SustainNOW verjaart vervalt na verloop van één

jaar na het ontstaan van de schade.

12.5 Pas nadat de overeenkomst is gesloten en de wederpartij alle door haar aan SustainNOW

verschuldigde bedragen heeft voldaan, heeft de wederpartij het recht om het materiaal

conform hetgeen overeengekomen is omtrent gebruik, verspreidingsgebied en oplage te

gebruiken. Dit geldt eveneens voor herdruk of hergebruik. Bij gebruik zonder toestemming

van SustainNOW is de wederpartij aansprakelijk voor alle hier mogelijk uit voortvloeiende

claims.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van SustainNOW welke van dien aard zijn dat

de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang

gevergd kan worden, geven SustainNOW het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot

schadevergoeding. Van overmacht is in ieder geval sprake indien SustainNOW verhinderd wordt

aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde

levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke

mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse

en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of

kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst,

weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen,

verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van

energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of

arbeidskrachten, derving van energieinkomsten door vertraagde levering, dit alles zowel in het

bedrijf van SustainNOW als bij degene van wie SustainNOW de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of

gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of

omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van SustainNOW en derhalve buiten de

risicosfeer van SustainNOW ontstaan.

13.2 SustainNOW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere ongestoorde) nakoming verhindert, intreedt, nadat SustainNOW haar verbintenis

had moeten nakomen.

13.3 SustainNOW mag gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen

uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zij

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de wederpartij.

13.4 Voor zoveel SustainNOW ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is SustainNOW gerechtigd

om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze

factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13.5 In geval van overmacht heeft SustainNOW eveneens het recht de opdracht zodanig te

wijzigen dat nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de

wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl

de wederpartij verplicht is SustainNOW een vergoeding te geven voor reeds verrichte, ook als

deze werkzaamheden en leveringen voor de wederpartij niet van nut zijn.


Artikel 14. Verrekening

14.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan SustainNOW verschuldigd bedrag

te verrekenen met bedragen die SustainNOW aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.


Artikel 15. Opschorting

15.1 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze

overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met

SustainNOW gesloten overeenkomst.

15.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst door SustainNOW

is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van betaling.

15.3 SustainNOW is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, zolang de wederpartij

jegens SustainNOW niet of niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd

de SustainNOW verder toekomende rechten.

15.4 Het opschortingsrecht van SustainNOW geldt tot op het moment dat de wederpartij haar

verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij SustainNOW al reeds gebruik heeft gemaakt van haar

recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van SustainNOW op

schadevergoeding onverlet.


Artikel 16. Ontbinding

16.1 SustainNOW heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te

ontbinden indien:


De wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet

volledig nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst SustainNOW ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal

nakomen.

16.2 Voorts is SustainNOW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien

omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden

gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden

verwacht.

16.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende

ontbinding en onverminderd SustainNOW verder toekomende rechten, zal op het tijdstip

waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt

toegepast, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder

curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen

daarvan verliest, de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder rechterlijke

tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die SustainNOW op de

wederpartij heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij

aansprakelijk voor alle door SustainNOW geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer

bestaande uit winstderving en transportkosten.

16.5 SustainNOW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 17. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

17.1 SustainNOW behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken,

daaronder mede begrepen eventuele schetsen, tekeningen, teksten, grafische, navigatie- en

interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen,

geluidsmateriaal, foto- en beeldmateriaal, software, websites, kopij enz. tot op het moment

van volledige betaling van alle aan de wederpartij in het verleden gezonden facturen,

ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking hebben reeds door de wederpartij zijn

betaald en van al hetgeen SustainNOW van de wederpartij te vorderen heeft uit welken hoofde

dan ook, daaronder begrepen schadevergoedingen wegens diens tekortschieten in de

nakoming van de met SustainNOW gesloten overeenkomst, inclusief incassokosten, rente en

boetes.

17.2 Pas na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de

eigendomsoverdracht van de zaken (waaronder begrepen een (sub-) licentie of (sub-)

gebruiksrecht plaats.

17.3 Indien en voor zover door SustainNOW geen betaling is verkregen van de opeisbare

vorderingen ter zake waarvan SustainNOW de eigendom van de geleverde zaken heeft

voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst

en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij

daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is wederpartij verplicht SustainNOW in dat

kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en bij haar in gebruik zijnde ruimtes,

een en ander onverminderd het recht van SustainNOW om van de wederpartij

schadevergoeding te vorderen.

17.4 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

17.5 De wederpartij is verplicht om aan SustainNOW onverwijld mededeling te doen van

eventuele acties van derden met betrekking tot aan SustainNOW toebehorende zaken of

ideeën.

17.6 De wederpartij verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in redelijkheid voorzienbare risico’s,

waaronder brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

17.7 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van SustainNOW een (al dan niet)

bezitloos pandrecht ten behoeve van SustainNOW te vestigen op zaken waarin, -op of -aan de

door SustainNOW geleverde zaken zijn verwerkt, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle

bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die ter zake van incassokosten,

rente en boetes daaronder begrepen.

17.8 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van SustainNOW een bankgarantie,

althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het

verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te

verschaffen.


Artikel 18. Geschillen

18.1 Alle geschillen tussen SustainNOW en de wederpartij die mochten voortvloeien uit de

tussen hen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde

rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van SustainNOW, dan wel –

doch uitsluitend indien SustainNOW de eisende partij is en SustainNOW daarvoor kiest – door de

rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.

18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dat verklaart.


Artikel 19. Nederlands recht

19.1 Op alle door SustainNOW verrichte (rechts-) handelingen, waaronder de door haar gesloten

overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.